TOHAKU GUN KOTORA CHO Chinese restaurant total 5
1
ajisono chuukaryouri tottori
2
gyouzanooushou touhakumise
3
kiyoshishou
4
chinchao
5
tenshinhanmise